ข้อกำหนดและเงื่อนไขการขายสินค้า และบริการนิยามและการตีความ

1.1 ข้อกำหนดและเงื่อนไขการขายสินค้า และบริการนิยามและการตีความ
เว้นแต่จะกำหนดเป็นไว้เป็นอย่างอื่น ถ้อยคำต่อไปนี้ให้มีความหมาย ดังนี้

1."ผู้ขาย" หมายถึง Cottolife

2."คำสั่งซื้อ"(Order)หมายถึงคำเสนอซื้อสินค้าและการชำระเงินของท่านที่ทำผ่านเว็บไซต์ตามเงื่อนไขและข้อกำหนดการซื้อขายสินค้า

3."ใบแจ้งการสั่งซื้อ และการชำระเงิน" (Acknowledgement of order and payment) หมายถึง เอกสารที่ท่านจะได้รับ เมื่อท่านทำคำสั่งซื้อและชำระเงินถูกต้องเรียบร้อย ตามเงื่อนไขและข้อกำหนดการซื้อขายสินค้า

4."ใบยืนยันการสั่งซื้อ" (Confirmation order) หมายถึง เอกสารที่ท่านจะได้รับเมื่อผู้ขายตกลงขายสินค้าตามคำสั่งซื้อแก่ท่าน

5."วันและเวลาทำการของเว็บไซต์" คือทุกวันจันทร์ ถึงวันอาทิตย์ ทุกเวลา โดยช่วงเวลาที่ท่านสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่บริการลูกค้าได้ คือ ในวันจันทร์ - วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 8.00 - 17.00 น.

6."เว็บไซต์" หมายถึง www.cottolife.com

1.2 สัญญาซื้อขาย

1.เมื่อท่านทำคำสั่งซื้อ (Order) โดยท่านต้องกรอกข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วนตามรายการที่กำหนดบนเว็บไซต์ และชำระเงินผ่านทางช่องทางที่จัดเตรียมไว้ให้เสร็จสิ้น ถือว่าท่านได้ทำคำเสนอซื้อ โดยท่านจะได้รับใบแจ้งการสั่งซื้อและการชำระเงิน (Acknowledgement of order and payment) ผ่านทางอีเมล์ที่ท่านให้ไว้ ซึ่งเป็นการแจ้งให้ท่านทราบว่า ระบบได้รับคำสั่งซื้อของท่าน ทั้งนี้ สำหรับคำสั่งซื้อและชำระเงินที่ทำนอกวันและเวลาทำการของเว็บไซต์ เว็บไซต์จะทำการประมวลผลคำเสนอซื้อของท่าน เพื่อดำเนินการในขั้นตอนต่างๆในวันถัดไป ตามเวลาทำการของเว็บไซต์ วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 8.00 -17.00 น.

2.การตอบรับคำสั่งซื้อของท่านจะเกิดขึ้นต่อเมื่อท่านได้รับใบยืนยันการสั่งซื้อ (Confirmation Order) ซึ่งจะส่งให้ท่านผ่านทางอีเมล์ที่ท่านให้ไว้วันถัดไปตามวันและเวลาทำการของเว็บไซต์ นับแต่ท่านทำคำสั่งซื้อ (Order) เสร็จสิ้นสัญญาที่เกิดขึ้นเป็นสัญญาที่ทำขึ้นโดยตรงระหว่างท่านและผู้ขายเท่านั้น

3.หากท่านไม่ได้รับใบยืนยันการสั่งซื้อ (Confirmation Order) ในวันถัดไปตามเวลาทำการของเว็บไซต์ นับแต่ท่านทำคำสั่งซื้อ (Order) เสร็จสิ้น หรือกรณีท่านมีข้อสอบถามเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ 02-586-2186

1.3 การสั่งซื้อสินค้า

ท่านสามารถสั่งซื้อสินค้าและชำระเงินได้ทันที เมื่อท่านเลือกหยิบสินค้าใส่ตระกร้า โดยยืนยันสั่งซื้อสินค้า กรอกข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนตามเลือก ทั้งนี้ ผู้ขายขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือยกเลิกคำสั่งซื้อไม่ว่าเหตุผลใดๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการที่สินค้ามีจำนวนจำกัด ข้อมูลสินค้าที่ผิดผลาดหรือราคาที่แสดงไม่คลาดเคลื่อนรายการที่กำหนดในเว็บไซต์ และชำระเงินผ่านช่องทางที่จัดเตรียมไว้ให้แล้ว ถือว่าท่านได้เสนอซื้อสินค้าตามรายการสินค้าที่ท่าน

1.4 การสั่งซื้อสินค้า พร้อมบริการปูกระเบื้อง

ท่านสามารถเลือกซื้อสินค้าและบริการปูกระเบื้องได้ โดยท่านต้องกรอกรายการที่ถูกต้องครบถ้วนตามที่กำหนดในเว็บไซต์ จากนั้นทางเจ้าหน้าที่จะทำการติดต่อกลับไปอีกครั้งผ่านทางอีเมล์ ของวันทำการถัดไป ในวันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 8.00 - 17.00 น. ซึ่งการประเมินราคา และการชำระเงินนั้นจะเป็นการดำเนินข้อตกลงกันระหว่างท่าน กับเจ้าหน้าที่บริการติดตั้ง

1.5 การชำระเงิน

ท่านสามารถชำระเงินโดยใช้ช่องทางที่จัดเตรียมไว้ ในช่วงเวลานั้นๆ โดยท่านรับทราบและเข้าใจว่าการชำระเงินของท่านอยู่ภายใต้บังคับข้อตกลงของผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้องกับการชำระเงินของท่าน ท่านไม่อาจเรียกร้องกับผู้ขายรวมทั้งเว็บไซต์กรณีที่เกิดความล้มเหลว ขัดข้อง หรือข้อผิดพลาดใดๆ อันเกี่ยวกับวิธีการชำระเงินที่ท่านได้เลือกไว้

1.6 ภาระภาษี

ราคาสินค้าที่ระบุไว้ในคำสั่งซื้อเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว ซึ่งท่านยินยอมให้ผู้ขายเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มได้ ตามอัตราที่กฏหมายกำหนด โดยผู้ขายจะออกใบกำกับภาษีมูลค่าเพิ่มที่เรียกเก็บและส่งมอบให้ท่านทันทีที่ความรับผิดชอบในการเสียภาษีมูลเพิ่มเกิดขึ้น

 1.7 การจัดส่งและรับมอบสินค้า

1.ท่านจะได้รับมอบสินค้าตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในคำสั่งซื้อ (Order) ของท่านโดยท่านสามารถระบุวันรับมอบสินค้าได้ ทั้งนี้ เวลาในการจัดส่งจะเป็นไปตามที่ผู้ขายแจ้งให้ท่านทราบอีกครั้ง

2.บริการจัดส่งทั่วประเทศไทย ใน 56 จังหวัด สำหรับยอดสั่งซื้อ 5,000 บาทขึ้นไป / ยอดสั่งซื้อต่ำกว่า 5,000 บาท มีค่าบริการขนส่ง เงื่อนไขเป็นไปตามบริษัทฯกำหนด

3.ท่านสามารถติดตามสถานะการจัดส่งสินค้าได้ผ่านเมนู "ตรวจสอบสถานะการสั่งซื้อ" หรือทางอีเมล์ที่ได้ทำการลงทะเบียนไว้กับทางบริษัทฯ  และติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร. 02-586-2186 วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 8.00 - 17.00 น.

4.กรณีที่ท่านไม่ได้รับสินค้าภายในกำหนดวันรับมอบสินค้า และท่านได้แจ้งให้เราทราบทาง Contact Center หรือโทร.        02-586-2186 นับจากวันที่ถึงกำหนดรับมอบสินค้า เราจะใช้ความพยามอย่างดีที่สุดในการจัดส่งสินค้าให้ท่านโดยเร็ว ทั้งนี้ ไม่รวมถึงกรณีความล่าช้า เนื่องจากท่านระบุที่อยู่ที่อยู่ในคำสั่งซื้อไม่ถูกต้อง

5.ท่านรับทราบและเข้าใจว่าความรับผิดชอบในการจัดส่งสินค้าล่าช้าเป็นหน้าที่ของผู้ขาย

6.กรุณาตรวจเช็คสินค้าทันทีเมื่อท่านได้รับสินค้า หากพบข้อผิดพลาด เช่น สินค้าแตกหัก ชำรุดเสียหาย หรือไม่ตรงกับที่สั่งซื้อ โปรดปฏิเสธการรับสินค้า และโทรแจ้งที่ 02-586-2186 ทันที

7.พื้นที่ให้บริการจัดส่งเฉพาะประเทศไทยเท่านั้น จัดส่ง 56 จังหวัด ยกเว้นพื้นที่ จังหวัดยะลา, ปัตตานี, นราธิวาส และหมู่เกาะต่างๆ บริษัทฯ ไม่จัดส่งสินค้าขึ้นชั้นหรืออาคารสูงหากต้องการให้จัดส่งพื้นที่ดังกล่าวจะมีค่าบริการเพิ่มเติม หากต้องการเลื่อนวัน – เวลาจัดส่งสินค้า กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ในวันที่เจ้าหน้าที่ติดต่อยืนยันคำสั่งซื้อเท่านั้น

 1.8 ข้อมูลและคุณภาพสินค้า   

1.ข้อมูลและภาพสินค้าบนเว็บไซต์ได้แสดงคำอธิบายและรูปภาพของสินค้า พื่อให้ท่านใช้ประกอบการพิจารณาเลือกซื้อสินค้าเท่านั้น โดยท่านควรอ่านและศึกษาวิธีการใช้ก่อนใช้งานสินค้า ทั้งนี้ สีของภาพที่แสดงบนหน้าจอของท่านอาจผิดเพี้ยนได้ ตามการตั้งค่าของหน้าจอคอมพิวเตอร์ที่แตกต่างกันไป หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดสอบถามผ่านเว็บไซต์ หรือโทร 02-586-2186

2.เราใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการระบุข้อมูลและราคาสินค้าบนเว็บไซต์ให้ถูกต้อง ท่านรับทราบและเข้าใจว่าข้อมูลและราคาสินค้าบนเว็บไซต์อาจเกิดความคลาดเคลื่อนได้โดยผู้ขายสงวนสิทธิในการยกเลิกสัญญา หากตรวจพบว่ามีการกำหนดราคาผิด ไม่ว่าจะตรวจพบขณะส่งมอบ หรือท่านได้รับสินค้าแล้วก็ตาม

1.9 การยกเลิกสัญญา เปลี่ยนหรือคืนสินค้า
เรามุ่งหวังที่จะสร้างความพึงพอใจให้แก่ท่านในการใช้สินค้า โดยท่านอาจเปลี่ยน / คืนสินค้าใดๆ ตามเงื่อนไข ต่อไปนี้

1.ท่านสามารถยกเลิกสัญญาได้ภายใน 7 วันนับแต่ที่ได้รับสินค้าโดยท่านจะต้องแจ้งความประสงค์ผ่านทาง Contact Center หรือโทร. 02-586-2186 เมื่อท่านได้รับการยืนยันผลการพิจารณาแล้วนั้น บริษัทฯจะทำการส่งคืนสินค้า ภายใน 15 - 30 วันทำการ

2.ท่านสามารถเปลี่ยน หรือคืนสินค้าได้ เฉพาะกรณีสินค้ามีความชำรุดบกพร่อง โดยแจ้งขอเปลี่ยนคืนสินค้าผ่านทางเว็บไซต์  คลิก หรือโทร. 02 - 586 -2186 ภายใน 15 วันนับจากวันที่ได้รับสินค้า

3.สินค้าที่ขอเปลี่ยนหรือคืนต้องอยู่ตามสภาพเดิมที่ได้ส่งมอบโดยความชำรุดบกพร่องที่เกิดขึ้น ต้องไม่ได้เกิดจากกระทำของลูกค้าหรือการใช้งานโดยไม่ปกติ ซึ่งต้องได้รับการตรวจพิสูจน์ก่อน หากไม่ผิดเงื่อนไขและมีสินค้าพร้อมเปลี่ยน ท่านจะได้รับการจัดส่งสินค้าใหม่ ตามช่องทางที่ท่านสะดวกภายในเวลาที่ตกลงร่วมกัน

4.กรุณานำใบกำกับภาษี และใบส่งสินค้าเพื่อใช้ในการเปลี่ยน หรือคืนสินค้าทุกครั้ง

5.สินค้าอื่นที่ได้รับภายใต้เงื่อนไขการจัดรายการ อาทิ ของแถม สินค้าแลกซื้อ ฯลฯ จะต้องส่งคืนพร้อมสินค้าหลัก

6.ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าสินค้าให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด โดยกรณีท่านชำระเงินค่าสินค้าโดยบัตรเครดิต ท่านจะได้รับเงินนคืนเข้าทางบัตรเครดิตใบที่ท่านใช้ชำระเงินเท่านั้น ส่วนกรณีที่ท่านชำระเงินผ่านช่งทางการชำระเงินที่จัดเตรียมไว้ในเว็บไซต์ ท่านจะได้รับโอนเงินคืนทางบัญชีที่ท่านแจ้งไว้

1.10 เงื่อนไขการลงทะเบียน เพื่อรับหมายเลขสมาชิก

1.ผู้ที่ทำการลงทะเบียนเข้าสู่ www.cottolife.com ของบริษัท เน็กซเตอร์ ดิจิตอล จำกัด (เรียกว่า “บริษัท”) และตกลงให้บริษัทดำเนินการออกหมายเลขสมาชิกให้แก่ท่าน เพื่อใช้ในการติดต่อ และเชื่อมโยงระหว่างผู้สมัครกับบริษัท ทั้งนี้ จนกว่าจะมีการยกเลิกหมายเลขสมาชิก หรือบัญชีผู้ใช้งาน และตลอดระยะเวลาที่ท่านได้รับหมายเลขสมาชิกของเว็บไซต์ cottolife.com ท่านจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด

2.ข้อมูลส่วนบุคคลที่ผู้ลงทะเบียนได้มอบให้แก่บริษัท ตามที่บริษัทกำหนดนั้น ผู้ลงทะเบียนรับรองว่าเป็นข้อมูลที่ถูกต้องสมบูรณ์ กรณีที่ข้อมูลดังกล่าวเปลี่ยนแปลงไป ผู้ลงทะเบียนจะต้องดำเนินการแจ้งให้บริษัททราบโดยเร็วที่สุด

3.ผู้ลงทะเบียนตกลงและยินยอมให้บรรดาข้อมูลส่วนบุคคลที่ปรากฏในคำขอลงทะเบียน และข้อมูลที่เกิดขึ้นจากการใช้ซื้อสินค้า หรือทำกิจกรรมและลงทะเบียนต่างๆ ผ่านหมายเลขสมาชิกนั้นๆ เป็นทรัพย์สินของบริษัท

4.ผู้ลงทะเบียนยอมรับว่าสิทธิประโยชน์ที่บริษัทเสนอให้แก่สมาชิกแต่ละรายนั้น อาจมีรายละเอียดที่แตกต่างกัน ขึ้นกับเงื่อนไขและการกำหนดของบริษัท ซึ่งบริษัทพิจารณาจากประวัติการซื้อสินค้าของสมาชิกแต่ละราย

5.ผู้ลงทะเบียนจะต้องไม่เป็นผู้แทนจำหน่าย หรือ ร้านค้าในเครือของบริษัท

6.บริษัทสงวนสิทธิในการกำหนด เปลี่ยนแปลงการได้รับคะแนนสะสมจากการซื้อสินค้าหรือบริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า นอกจากนั้น บริษัทอาจสามารถกำหนดข้อจำกัดในการได้รับคะแนนสะสมเพิ่มเติมได้

7.ผู้ลงทะเบียนตกลงและยอมรับว่าบริษัทมีสิทธิ์ปฏิเสธการลงทะเบียนโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ หรือสามารถยกเลิกหมายเลขสมาชิกรวมถึงสิทธิประโยชน์ได้ตามที่บริษัทเห็นสมควร

8.ผู้ลงทะเบียนยอมรับและผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของการเป็นสมาชิกที่บริษัทกำหนดไว้ขณะตกลงรับข้อกำหนดรวมทั้งข้อกำหนด และเงื่อนไขที่แก้ไขเพิ่มเติมในภายหน้าโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

9.ผู้ลงทะเบียนตกลงและยอมรับว่าบริษัทมีสิทธิเด็ดขาดฝ่ายเดียวในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข สิทธิประโยชน์ต่างๆ และของกำนัลโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีมีปัญหาขัดแย้งให้ ถือคำวินิจฉัยของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด   

10.คะแนนสะสมมีอายุ 1 ปี นับจากเดือนที่ซื้อสินค้า โดยบริษัทจะประมวลคะแนนสะสมทุกสิ้นเดือน และไม่สามารถนำไปสะสมในปีถัดไป หรือโอนให้แก่บุคคลอื่นได้

11.ผู้ลงทะเบียนยินยอมให้บริษัทใช้ และเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้า เช่น ชื่อ-สกุล และข้อมูลติดต่อแก่บริษัทในเครือเอสซี และ/หรือบริษัทที่เป็นพันธมิตรทางการค้ากับบริษัท ("บุคคลอื่น") เพื่อแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร รวมทั้งการเสนอขายสินค้าและ/หรือบริการอื่นๆ ซึ่งผู้สมัครอาจสนใจซึ่งในกรณีดังกล่าวนี้ บริษัทจะต้องกำหนดให้บุคคลอื่นๆใช้ข้อมูลของผู้สมัครด้วย

12.การที่ผู้ลงทะเบียน ได้ทำการลงทะเบียน และได้รับหมายเลขสมาชิกจาก www.cottolife.com แล้ว ถือเป็นการยอมรับตามข้อกำหนดและเงื่อนไขตามที่บริษัทกำหนดแล้ว

1.11 การใช้สิทธิหมายเลขสมาชิกบนเว็บไซต์ cottolife.com

1.การเริ่มใช้สิทธิเลขสมาชิกบนเว็บไซต์ cottolife.com ตามที่บริษัทกำหนด ผู้ลงทะเบียนจะสามารถใช้ได้ต่อเมื่อการลงทะเบียนสำเร็จและได้รับ หมายเลขสมาชิจากเว็บไซต์ cottolife.com แล้ว และผู้ลงทะเบียนสามารถยกเลิกหมายเลขสมาชิกได้ตลอดเวลา โดยบริษัทไม่มีความรับผิดชอบใดๆ และไม่ต้องรับผิดชอบต่อคะแนนสะสมคงเหลือของสมาชิกซึ่งจะถูกลบโดยอัตโนมัติในทันทีที่ผู้ลงทะเบียนแจ้งยกเลิกหมายเลขสมาชิก หรือบัญชีผู้ใช้งานดังกล่าว โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ลงทะเบียนทราบ

2.การสะสมคะแนนจากหมายเลขสมาชิกจะต้องแจ้งหมายเลขสมาชิกจากเว็บไซต์ cottolife.com หรือเบอร์โทรศัพท์ที่ลงทะเบียนไว้ทุกครั้งที่มีการซื้อสินค้าหรือบริการ โดยไม่สามารถแจ้งย้อนหลังได้รวมถึงบริษัทไม่ดำเนินการแก้ไขคะแนนสะสมให้แก่ผู้ลงทะเบียนได้กรณีที่ผู้ลงทะเบียนแจ้งหมายเลขสมาชิก หรือ เบอร์โทรศัพท์ที่ลงทะเบียนไว้ไม่ถูกต้อง

3.ในกรณีที่ผู้ลงทะเบียนมีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับคะแนนสะสมที่ได้รับจากการซื้อสินค้าและบริการ ผู้ลงทะเบียนจะต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยทันที ทั้งนี้ไม่เกินภายในระยะเวลา 1 สัปดาห์นับแต่คะแนนดังกล่าวปรากฏและผู้ลงทะเบียนยอมรับให้คำวินิจฉัยของบริษัทเป็นที่สุด

4.ในการรับสิทธิประโยชน์ของหมายเลขสมาชิกบนเว็บไซต์ cottlife.com  รวมถึงการแลกคะแนนสะสม ผู้ที่ลงทะเบียนจะต้องสามารถยืนยันตนเองได้

5.ผู้ลงทะเบียนตกลงและยอมรับว่าหากผู้ลงทะเบียนประสงค์จะคืนสินค้าหรือบริการที่ผู้ลงทะเบียนได้รับคะแนนสะสมไปแล้ว ผู้ลงทะเบียนจะต้องคืนคะแนนสะสมหรือของรางวัลที่ได้รับจากคะแนนสะสมดังกล่าว กรณีไม่สามารถคืนของรางวัลได้จะต้องคืนเป็นเงินสดตามมูลค่าของรางวัลดังกล่าว และบริษัทมีสิทธิตัดคะแนนสะสมรวมถึงสิทธิประโยชน์ของผู้ลงทะเบียนอันเนื่องจากการทุจริตของผู้ลงทะเบียน รวมถึงความผิดพลาดของระบบบริษัทได้

6.บริษัทไม่ต้องรับผิดชอบในกรณีรางวัลเสียหาย บุบสลาย ชำรุดบกพร่อง และ/หรือเหตุอื่นใดอันเกิดกับหรือเกิดจากของรางวัลดังกล่าว

7.กรณีผู้ลงทะเบียนต้องการตรวจสอบสิทธิประโยชน์จากหมายเลขสมาชิกบนเว็บไซต์ cottolife.com ตรวจสอบคะแนนสะสม แก้ไขข้อมูลส่วนตัว หรือที่อยู่จัดส่งของรางวัลสามารถดำเนินการผ่านทางเว็บไซต์ www.cottolife.com รวมถึง Contact center. 02-586-2186


ข้าพเจ้าอ่านและทำความเข้าใจในเงื่อนไข การลงทะเบียน และรับหมายเลขสมาชิก พร้อมทั้งยินยอมรับเงื่อนไขดังกล่าวข้างต้น

To Top