เงื่อนไขการเปลี่ยน – คืนสินค้า

1. กรณีเปลี่ยนสินค้าสามารถเปลี่ยนสินค้ารายการเดิมที่มีปัญหาสาเหตุจากผลิตภัณฑ์เท่านั้น

2. บริษัทฯ ไม่รับเปลี่ยน - คืนสินค้า กรณีสินค้าที่ผ่านการใช้งานหรือประกอบติดตั้งแล้ว และไม่ใช่สาเหตุจากผลิตภัณฑ์

3. สินค้าต้องเป็นสินค้าที่สั่งซื้อผ่านเว็บไซต์ Cottolife.com

4. สินค้านั้นจะต้องไม่ชำรุดเสียหาย, บุบสลาย จากการกระทำของลูกค้า และไม่ผ่านการใช้งาน  ยังอยู่ในสภาพสมบูรณ์

5. สินค้าที่ได้รับภายใต้เงื่อนไขการจัดรายการ อาทิ ของแถม สินค้าแลกรับ สินค้าแลกซื้อ ฯลฯ จะต้องส่งคืนพร้อมสินค้าหลัก

6. ค่าบริการการขนส่ง และค่าธรรมเนียมบริการอื่นๆ ไม่สามารถคืนได้

7. การเปลี่ยน - คืนสินค้าที่มีปัญหาจากผลิตภัณฑ์ จะต้องได้รับการตรวจสอบ ภายใต้เงื่อนไขของทางบริษัทฯ และผู้ผลิตก่อนทุกกรณี คำตัดสินของทางบริษัทฯถือเป็นที่สิ้นสุด

8. บริษัทฯ จะติดต่อแจ้งผลการพิจารณา หากไม่ผิดเงื่อนไขและมีสินค้าพร้อมเปลี่ยน เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับเพื่อสอบถามช่องทางการเปลี่ยน – คืนสินค้าที่ลูกค้าสะดวก พร้อมนัดวันรับสินค้าใหม่ทันที

roomvo
To Top