THE NEXT BATHROOM DESIGN CONTEST 2022

คุณสมบัติผู้เข้าประกวด

         - นักศึกษาที่กำลังศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ หรือคณะอื่นที่เกี่ยวข้อง

         - ประชาชนทั่วไปที่สนใจเกี่ยวกับการออกแบบห้องน้ำ

กติกา

         1. ต้องนำกระเบื้อง สุขภัณฑ์ ก๊อกน้ำ หรือสินค้าของ COTTO LiFE มาเป็นองค์ประกอบในการออกแบบห้องน้ำ ในพื้นที่ไม่เกิน 9 ตารางเมตร สามารถดาวน์โหลดโมเดล สุชภัณฑ์ก๊อกน้ำ ของ COTTO LiFE ได้ที่ www.cotto.com (โมเดลตัวไหนไม่มีในเวบไซต์ สามารถใช้โมเดลใกล้เคียง แล้ว ระบุรายละเอียดในผลงงานแทนได้ )

         2. ผลงานที่ส่งเข้าประกวด จะต้องสามารถนำไปพัฒนาเป็นแบบห้องน้ำมาตรฐาน เพื่อใช้ก่อสร้างจริงได้ในบริบทที่หลากหลาย

         3.ผลงานออกแบบต้องไม่เคยมีการนำเสนอ หรือส่งประกวดที่อื่นมาก่อน และไม่ละเมิดลิขสิทธิ์กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและพระราชบัญญัติ  ว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 ผลงานของผู้อื่น หากได้รับรางวัลและตรวจพบภายหลังถือเป็นโมฆะ และเรียกรางวัลคืนทั้งหมด โดยผู้ส่งผลงานเข้าประกวดต้องรับผิดชอบความเสียหาย หากผลงานนั้นละเมิดลิขสิทธิ์บุคคลอื่น

         4.ผลงานที่ส่งเข้าร่วมประกวดทุกชิ้น  ถือเป็นลิขสิทธิ์ของ บริษัท เอสซีจี เซรามิกส์ จำกัด (มหาชน)

         5.ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นอันสิ้นสุด

         6.พนักงาน, ครอบครัวพนักงาน ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมในการประกวด

         7.ผู้ที่ชนะการประกวดได้รับรางวัล ต้องเสียภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5%

         8.สงวนสิทธิ์การส่งผลงานได้คนละ 1 ผลงานเท่านั้น

ปฏิทินโครงการประกวด The NEXT Bathroom DESIGN Contest 2022 มีดังต่อไปนี้

         * รอบที่ 1 *  รอบสมัครและส่งผลงาน (สามารถส่งผลงานได้ตั้งแต่วันที่เริ่มประกาศ) : 1 มิถุนายน - 10 กรกฎาคม 2565 * ประกาศผล 5 คนสุดท้ายที่ผ่านเข้ารอบ : 15 กรกฎาคม 2565

         * รอบที่ 2 *  รอบการตัดสิน 5 คนที่ผ่านเข้ารอบจะต้องส่ง Present ผลงานในรูปแบบคลิป VDO ไม่เกิน 3 นาที ส่งคลิป VDO ภายในวันที่ 22 กรกฎาคม 2565

         * รอบตัดสิน * นับคะแนน จากการโหวตบน Social media : 25-31 กรกฎาคม 2565 * ประกาศผล อันดับ 1-3 และผล ป๊อปปูล่าโหวตในวันที่ 9 สิงหาคม 2565

         หมายเหตุ ปฏิทินการประกวดอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

การส่งไฟล์ผลงาน

         -  ส่งไฟล์ผลงาน ขนาด A3 แนวนอน เป็นไฟล์ PDF 1 หน้า ขนาดไม่เกิน 10 mb พร้อมอธิบาย Concept ของงานมาในไฟล์ ระบุชื่อสินค้ากระเบื้อง สุขภัณฑ์ ก๊อกน้ำที่เลือกใช้ประกอบในงานออกแบบมาด้วยในผลงาน

         -  ส่งผลงานผ่านทาง email : [email protected] เท่านั้น พิมพ์หัวข้อเรื่อง : ส่งผลงานประกวด The NEXT Bathroom DESIGN Contest 2022 พร้อมชื่อ นามสกุล

         - เมื่อผู้สมัครทำการส่งใบสมัครและผลงานเรียบร้อยแล้ว ทางทีมงานและคณะกรรมการจะทำการคัดเลือกผลงานของผู้สมัคร ให้เหลือจำนวน 5 คนสุดท้าย เพื่อเข้าสู่รอบที่ 2

         - รอบที่ 2 ผู้ที่เข้ารอบทั้ง 5 คนจะต้องส่ง Present ผลงานในรูปแบบ คลิป VDO ไม่เกิน 3 นาที ส่งคลิป VDO ภายในวันที่ 22 กรกฎาคม 2565

รางวัลการประกวด

         * รางวัลชนะเลิศ รับเงินสด 30,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร

         * รางวัลรองชนะเลิศ รับเงินสด 15,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร

         * รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินสด 8,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร

         *  รางวัลป๊อปปูล่าโหวต รับเงินสด 5,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร

         *  ผู้ที่ผ่านเข้ารอบที่ 1 (จำนวน 5 รางวัล ) รับเงินสด 2,000 บาท

ข้อตกลงและเงื่อนไขการประกวด

         1. ส่งผลงานพร้อมอธิบาย Concept ของงานมาในไฟล์ ให้ครบถ้วน แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนแของผู้เข้าประกวด พร้อมลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

         2. รายละเอียดผลงานที่เข้าประกวดต้องครบถ้วนสมบูรณ์ตามข้อกำหนดที่ระบุไว้ มิฉะนั้นผลงานจะไม่ได้รับการพิจารณา

         3. ผลงานออกแบบต้องไม่เคยมีการนำเสนอ หรือส่งประกวดที่อื่นมาก่อน และไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ผลงานของผู้อื่น หากได้รับรางวัลและตรวจพบภายหลัง ถือเป็นโมฆะ และเรียกรางวัลคืนทั้งหมด โดยผู้ส่งผลงานเข้าประกวดต้องรับผิดชอบต่อความเสียหาย หากผลงานนั้นละเมิดลิขสิทธิ์บุคคลอื่น

         4. การเผยแพร่ ตีพิมพ์ และแสดงต่อสาธารณชน การจัดแสดงนิทรรศการ การเผยแพร่ทางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ เป็นลิขสิทธิ์ของบริษัท เอสซีจี เซรามิกส์ จำกัด (มหาชน)

         5. ผลงานทุกชิ้นที่ส่งเข้าประกวดให้ถือเป็นกรรมสิทธิ์และลิขสิทธิ์ทรัพย์สิน ทางปัญญาของบริษัทฯ โดยสามารถทำซ้ำ ดัดแปลง เผยแพร่ต่อสาธารณชน นำไปให้เช่า ให้ประโยชน์อันเกิดจากลิขสิทธิ์แก่ผู้อื่นคัดลอกผลงานที่ส่งเข้าประกวดเพื่อประโยชน์ทางการค้าหรือให้ผู้อื่นใช้ประโยชน์ใด ๆ ของงานอันมีลิขสิทธิ์ดังกล่าวได้

        6. ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ หากพบภายหลังว่ามีข้อมูลส่วนใดส่วนหนึ่งไม่เป็นความจริง คณะกรรมการมีสิทธิที่จะถือให้การส่งผลงานเข้าประกวดของผู้สมัครเป็นโมฆะ และรางวัลที่ได้รับจะถูกริบคืนทั้งหมด

        7. ข้าพเจ้ายอมรับกติกาและเงื่อนไขตามที่ปรากฏในรายละเอียดโครงการทุกประการ

ติดต่อสอบถาม

        * โทร:06-3906-7576 หรือ 06-5951-8842

        * Line ID: @cottolife

        * www.cottolife.com

ส่งผลงานได้ที่ : [email protected]

To Top