THE NEXT BATHROOM DESIGE CONTEST 2022

คุณสมบัติผู้เข้าประกวด เป็นนักศึกษาที่กำลังศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ทั่วประเทศ หรือประชาชนทั่วไปที่สนใจเกี่ยวกับการออกแบบบ้าน โดยจะต้องมีจำนวนส่งได้คนละ 1 ผลงานเท่านั้น COTTO LiFE

กติกา

         1. สามารถนำกระเบื้อง สุขภัณฑ์ ก๊อกน้ำ หรือสินค้าของ COTTO LiFE มาเป็นองค์ประกอบในการออกแบบห้องน้ำ พื้นที่ 3x3 ตารางเมตร

         2. ผลงานที่ส่งเข้าประกวด จะต้องสามารถนำไปพัฒนาเป็นแบบห้องน้ำมาตรฐาน เพื่อใช้ก่อสร้างจริงได้ในบริบทที่หลากหลาย

         3.ผลงานออกแบบต้องไม่เคยมีการนำเสนอ หรือส่งประกวดที่อื่นมาก่อน และไม่ละเมิดลิขสิทธิ์กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและพระราชบัญญัติ  ว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 ผลงานของผู้อื่น หากได้รับรางวัลและตรวจพบภายหลังถือเป็นโมฆะ และเรียกรางวัลคืนทั้งหมด โดยผู้ส่งผลงานเข้าประกวดต้องรับผิดชอบความเสียหาย หากผลงานนั้นละเมิดลิขสิทธิ์บุคคลอื่น

         4.ผลงานที่ส่งเข้าร่วมประกวดทุกชิ้น  ถือเป็นลิขสิทธิ์ของ บริษัท เอสซีจี เซรามิกส์ จำกัด (มหาชน)

         5.ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นอันสิ้นสุด

ปฏิทินโครงการประกวด The NEXT Bathroom DESIGN Contest 2022 มีดังต่อไปนี้

         * รอบที่ 1 * รอบสมัครและส่งผลงาน (สามารถส่งผลงานได้ตั้งแต่วันที่เริ่มประกาศ) : 1 เมษายน - 30 เมษายน 2565 * ประกาศผล 8 คนสุดท้ายที่ผ่านเข้ารอบ : 15 พฤษภาคม 2565

         * รอบที่ 2 * รอบการตัดสิน 8 คนที่ผ่านเข้ารอบจะต้องส่ง Present ผลงานในรูปแบบคลิป VDO ไม่เกิน 3 นาที ส่งคลิป VDO ภายในวันที่ 22 พฤษภาคม 2565

         * รอบตัดสิน * นับคะแนน จากการโหวตบน Social media : 25-31 พฤษภาคม 2565 * ประกาศผล อันดับ 1-3 ในวันที่ 6 มิถุนายน 2565

         หมายเหตุ ปฏิทินการประกวดอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

การส่งไฟล์ผลงาน

         - ส่งไฟล์ผลงาน ขนาด A3 แนวนอน เป็นไฟล์ PDF 1 ภาพ พร้อมอธิบาย Concept ของงานมาในไฟล์

        - ส่งผลงานผ่านทาง email : [email protected] เท่านั้น หัวข้อเรื่อง : ส่งผลงาน ระกวด The NEXT Bathroom DESIGN Contest 2022 ชื่อ นามสกุล

         - เมื่อผู้สมัครทำการส่งใบสมัครและผลงานเรียบร้อยแล้ว ทางทีมงานและคณะกรรมการจะทำการคัดเลือกผลงานของผู้สมัคร ให้เหลือจำนวน 8 คนสุดท้าย เพื่อเข้าสู่รอบที่ 2

         - รอบที่ 2 ผู้ที่เข้ารอบทั้ง 8 คนจะต้องส่ง Present ผลงานในรูปแบบ คลิป VDO ไม่เกิน 3 นาที ส่งคลิป VDO ภายในวันที่ 22 พฤษภาคม 2565

รางวัลการประกวด

         * รางวัลชนะเลิศ เงินสด 30,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร

         * รางวัลรองชนะเลิศ เงินสด 15,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร

         * รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินสด 8,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร

         * ผู้ที่ผ่านเข้ารอบที่ 1 (จำนวน 8 รางวัล ) เงินสด 2,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร

ข้อตกลงและเงื่อนไขการประกวด

         1. ส่งผลงานพร้อมอธิบาย Concept ของงานมาในไฟล์ ให้ครบถ้วน แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนแของผู้เข้าประกวด พร้อมลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

         2. รายละเอียดผลงานที่เข้าประกวดต้องครบถ้วนสมบูรณ์ตามข้อกำหนดที่ระบุไว้ มิฉะนั้นผลงานจะไม่ได้รับการพิจารณา

         3. ผลงานออกแบบต้องไม่เคยมีการนำเสนอ หรือส่งประกวดที่อื่นมาก่อน และไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ผลงานของผู้อื่น หากได้รับรางวัลและตรวจพบภายหลัง ถือเป็นโมฆะ และเรียกรางวัลคืนทั้งหมด โดยผู้ส่งผลงานเข้าประกวดต้องรับผิดชอบต่อความเสียหาย หากผลงานนั้นละเมิดลิขสิทธิ์บุคคลอื่น

         4. การเผยแพร่ ตีพิมพ์ และแสดงต่อสาธารณชน การจัดแสดงนิทรรศการ การเผยแพร่ทางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ เป็นลิขสิทธิ์ของบริษัท โมเดิร์นเทจ จำกัด

         5. ผลงานทุกชิ้นที่ส่งเข้าประกวดให้ถือเป็นกรรมสิทธิ์และลิขสิทธิ์ทรัพย์สิน ทางปัญญาของบริษัทฯ โดยสามารถทำซ้ำ ดัดแปลง เผยแพร่ต่อสาธารณชน นำไปให้เช่า ให้ประโยชน์อันเกิดจากลิขสิทธิ์แก่ผู้อื่นคัดลอกผลงานที่ส่งเข้าประกวดเพื่อประโยชน์ทางการค้าหรือให้ผู้อื่นใช้ประโยชน์ใด ๆ ของงานอันมีลิขสิทธิ์ดังกล่าวได้

        6. ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ หากพบภายหลังว่ามีข้อมูลส่วนใดส่วนหนึ่งไม่เป็นความจริง คณะกรรมการมีสิทธิที่จะถือให้การส่งผลงานเข้าประกวดของผู้สมัครเป็นโมฆะ และรางวัลที่ได้รับจะถูกริบคืนทั้งหมด

        7. ข้าพเจ้ายอมรับกติกาและเงื่อนไขตามที่ปรากฏในรายละเอียดโครงการทุกประการ

ติดต่อสอบถาม

        * โทร:06-3906-7576 หรือ 06-5951-8842

        * Line ID: @cottolife

        * www.cottolife.com

To Top