โปรโมชั่น SCG

โปรโมชั่น SCG (ชำระเต็มจำนวน) 

ระยะเวลา : 15 กรกฎาคม 2565 – 15 ตุลาคม 2565
คุ้มที่ 1 รับเครดิตเงินคืนรวมสูงสุด 50,000 บาท*/**

เมื่อใช้จ่ายที่ SCG Experience, ร้านค้าตัวแทนจำหน่าย SCG ที่ร่วมรายการ, COTTO Life และคลังเซรามิคทุกสาขา รวมถึงผ่าน www.scghome.com , www.nocnoc.com , www.cottolife.com , www.q-chang.com และช่องทางทางออนไลน์ของคลังเซรามิครวมถึง SCG Home Experience

ยอดใช้จ่ายสะสม / วัน (บาท)

รับเครดิตเงินคืน (บาท) */**

20,000 - 49,999 บาท

200 บาท

50,000 99,999 บาท

600 บาท

100,000 199,999 บาท

1,500 บาท

200,000 บาทขึ้นไป

4,000 บาท

*จำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุด 4,000 บาท/ ท่าน/ วัน หรือ จำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุด 50,000 บาท/ ท่าน/ ตลอดระยะเวลาส่งเสริม


การขาย
**ช้อปที่สาขา > SMS ลงทะเบียน พิมพ์ SGE และช้อป Online > SMS ลงทะเบียน พิมพ์ SGF
วรรคตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4545333 (ค่าบริการขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการ) 
(ลูกค้าบัตร SCB PRIVATE BANKING และ SCB M Legend ไม่ต้องลงทะเบียนผ่าน SMS)

คุ้มที่ 2 ใช้คะแนนเท่ายอดซื้อรับเครดิตเงินคืน 10% เมื่อใช้จ่ายที่ SCG Experience, COTTO Life และคลังเซรามิคทุกสาขา (ไม่รวม Online และร้านค้าผู้แทนจำหน่าย SCG)

*จำกัดการแลกคะแนนเพื่อรับเครดิตเงินคืน 200,000 คะแนน/ ท่าน/ ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย 
**ยกเว้นบัตรเครดิต SCB Family Plus, บัตรเครดิตนิติบุคคล และบัตรเครดิต SCB M ทุกประเภท
เงื่อนไขโปรโมชั่นชำระเต็มจำนวน

(1) เงื่อนไขการรับเครดิตเงินคืน

สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ทุกประเภท (“ผู้ถือบัตร”) เมื่อมียอดใช้จ่ายแบบชำระเต็มจำนวนที่ SCG Experience, ร้านค้าตัวแทนจำหน่าย SCG ที่ร่วมรายการ, COTTO Life และคลังเซรามิคทุกสาขา พร้อม SMS ลงทะเบียน พิมพ์ SGE รวมถึงผ่าน www.scghome.com , www.nocnoc.com , www.q-chang.com, www.cottolife.com และช่องทางทางออนไลน์ของคลังเซรามิค (Facebook และ Line) รวมถึงช่องทางออนไลน์ของ SCG Home Experience (Line) พร้อม SMS ลงทะเบียน พิมพ์ SGF วรรคตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4545333 (ค่าบริการขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการ) (ลูกค้าบัตร SCB PRIVATE BANKING และ SCB M Legend ไม่ต้องลงทะเบียน) ระหว่างวันที่ 15 กรกฎาคม 2565 – 15 ตุลาคม 2565 จะได้รับเครดิตเงินคืนตามเงื่อนไขที่กำหนด
ยอดใช้จ่ายสะสม 20,000 - 49,999 บาท/วัน รับเครดิตเงินคืน 200 บาท, ยอดใช้จ่ายสะสม 50,000 – 99,999  บาท/วัน รับเครดิตเงินคืน 600 บาท, ยอดใช้จ่ายสะสม 100,000 - 199,999 บาท/วัน รับเครดิตเงินคืน 1,500 บาท, ยอดใช้จ่ายสะสมตั้งแต่ 200,000 บาทขึ้นไป/วัน รับเครดิตเงินคืน 4,000 บาท
จำกัดการให้เครดิตเงินคืนสูงสุด 4,000 บาท/ ท่าน/ วัน เฉพาะยอดชำระเต็มจำนวนต่อวัน
จำกัดการให้เครดิตเงินคืนสูงสุด 50,000บาท/ ท่าน/ ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย
รายการผ่อนชำระ SCB ดีจัง, Call for Dee Jung, ร้านค้าเช่า และรายการใช้จ่ายที่ยกเลิกไม่สามารถร่วมรายการนี้ได้ 
ผู้ถือบัตรสามารถรวมยอดเงินตามเซลล์สลิปที่จ่ายผ่านบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ ภายใต้ชื่อ – สกุลและหมายเลขบัตรเครดิตเดียวกัน ภายในวันเดียวกันได้ ทั้งนี้ ยอดการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตในแต่ละบัตรไม่สามารถนำมารวมกันได้ 
ธนาคารจะเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตใบที่ลงทะเบียนและใช้จ่ายภายใน 60 วัน นับจากวันที่สิ้นสุดรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยจะแสดงยอดเงินที่จะเครดิตคืนไว้ในใบแจ้งยอดรายการบัตรเครดิต (Statement) ในรอบบัญชีถัดไป
เครดิตเงินคืน ไม่สามารถโอนสิทธิให้ผู้อื่น หรือแลกเปลี่ยนหรือถอนเป็นเงินสดหรือสิ่งอื่นได้  
ผู้ถือบัตรมีสิทธิ์ได้รับเครดิตเงินคืน จะต้องคงเป็นสมาชิกบัตรเครดิตไทยพาณิชย์และมีสถานะบัตรเครดิตเป็นปกติ มีประวัติการชำระเงินที่ดี ไม่ผิดนัดชำระตามข้อกำหนดของธนาคารและไม่เคยฝ่าฝืนและ/หรือละเมิดระเบียบข้อบังคับ และ/หรือ เงื่อนไขใดๆ ของการเป็นผู้ถือบัตรเครดิตของธนาคารอยู่จนถึงขณะรับเครดิตเงินคืน ทั้งนี้ ธนาคารมีสิทธิ์ที่จะระงับและ/หรือ เรียกเครดิตเงินคืน ในกรณีที่ตรวจพบว่าผู้ถือบัตรที่ได้รับเครดิตเงินคืนมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วน หรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับหรือเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด  
ผู้ถือบัตรควรเก็บเซลล์สลิป และข้อความ SMS ตอบกลับยืนยันการลงทะเบียนไว้เป็นหลักฐานอ้างอิง เพื่อการตรวจสอบยืนยันกับธนาคาร  

(2) การใช้คะแนนเท่ายอดซื้อแลกรับเครดิตเงินคืน 

สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ ยกเว้น บัตรเครดิตนิติบุคคล บัตร SCB Family Plus และบัตรเครดิต SCB M ทุกประเภท (“ผู้ถือบัตร”) เมื่อใช้จ่ายและแลกคะแนนที่ SCG Experience, COTTO Life และคลังเซรามิคทุกสาขา แบบชำระเต็มจำนวนผ่านบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ (“บัตรเครดิต”) ใช้คะแนนเท่ายอดซื้อรับเครดิตเงินคืน 10% ระหว่างวันที่ 15 กรกฎาคม 2565 – 15 ตุลาคม 2565
จำกัดการแลกคะแนนเพื่อรับเครดิตเงินคืน 200,000 คะแนน/ ท่าน/ ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย 
เครดิตเงินคืนจะเข้าบัญชีบัตรเครดิต ภายใน 5 วันทำการ หลังทำรายการ โดยจะแสดงในใบแจ้งยอดรายการบัตรเครดิต (Statement) ในรอบบัญชีถัดไป
รายการผ่อนชำระ SCB ดีจัง, Call for Dee Jung, ร้านค้าเช่า , รายการใช้จ่ายที่ยกเลิกและการซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ทุกกรณี ไม่สามารถร่วมรายการนี้ได้ 
หากยอดซื้อเป็นเศษทศนิยม การแลกคะแนนสะสมจะถูกปัดเศษทศนิยมลดลงเหลือเพียงจำนวนเต็ม คะแนนสะสมที่ถูกแลกเป็นเครดิตเงินคืนแล้ว ไม่สามารถยกเลิก หรือขอคืน หรือถอนเป็นเงินสดหรือสิ่งอื่นได้ 
สงวนสิทธิ์ไม่สามารถขอใช้คะแนนสะสมล่วงหน้า (Point Advance) ทั้งนี้ คะแนนจะถูกหักออกจากบัญชีบัตรเครดิต ณ วันที่ทำรายการและไม่สามารถยกเลิกหรือขอคืนได้ในทุกกรณี   

เงื่อนไขรวม 

ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการให้สิทธิประโยชน์จากรายการส่งเสริมการขายจากการใช้บัตรเพื่อเป็นไปในลักษณะการใช้เพื่อทางการค้าและ/หรือทางธุรกิจ ทุกกรณีไม่ร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้
ยอดใช้จ่ายที่นำมาคำนวณในรายการส่งเสริมการขาย ธนาคารจะไม่นับรวมยอดใช้จ่ายที่เกินกว่าวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากทางธนาคาร เมื่อผู้ถือบัตรขอใช้เกินกว่าวงเงินในแต่ละบัตรเครดิต ถึงแม้ว่าผู้ถือบัตรจะชำระเงินเข้าบัญชีเครดิตเพื่อรองรับค่าใช้จ่ายในส่วนที่เกินกว่าวงเงินบัตรเครดิตที่ได้รับอนุมัติจากทางธนาคารก็ตาม
ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้า หรือบริการ จึงไม่ต้องรับผิดชอบในข้อบกพร่องหรือความเสียหายใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้น  ทั้งนี้กรณีที่มีปัญหาขอให้ติดต่อกับผู้จำหน่ายสินค้าหรือผู้ให้บริการโดยตรง
กรุณาตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ จุดขาย หรือสื่ออื่นๆของธนาคาร
ธนาคาร และ SCG Experience, COTTO Life และคลังเซรามิค ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง กติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลา สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนการมีผลใช้บังคับ เว้นแต่มีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้ กรณีมีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคาร และ SCG เป็นที่สุด 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม SCB Call Center โทร 02-777-7777

โปรโมชั่น SCG Group (Dee Jung)

ระยะเวลา : 15 กรกฎาคม 2565 – 15 ตุลาคม 2565

คุ้มที่ 1 รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 30,000 บาท*/**

เมื่อใช้จ่ายที่ COTTO Life และคลังเซรามิคทุกสาขา รวมถึงผ่าน www.scghome.com , www.nocnoc.com , www.q-chang.com, www.cottolife.com และช่องทางทางออนไลน์ของคลังเซรามิค

ยอดแบ่งจ่าย / เซลล์สลิป (บาท)

รับเครดิตเงินคืน (บาท)

40,000 - 89,999 บาท

400 บาท

90,000 149,999 บาท

1,200 บาท

150,000 บาทขึ้นไป

2,500 บาท


*จำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุด 2,500 บาท/ ท่าน/ เซลล์สลิป หรือ จำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุด 30,000 บาท/ ท่าน/ ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย
**ช้อปที่สาขา > SMS ลงทะเบียน พิมพ์ SGG
ช้อป Online > SMS ลงทะเบียน พิมพ์ SGH
วรรคตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4545454 (ค่าบริการขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการ) 
(ลูกค้าบัตร SCB PRIVATE BANKING และ SCB M Legend ไม่ต้องลงทะเบียนผ่าน SMS)
คุ้มที่ 2 ใช้คะแนนเท่ายอดซื้อรับเครดิตเงินคืน 10% เมื่อใช้จ่ายที่ COTTO Life และคลังเซรามิคทุกสาขา (ไม่รวม Online และร้านค้าผู้แทนจำหน่าย SCG)
(จำกัดการแลกคะแนนเพื่อรับเครดิตเงินคืน 200,000 คะแนน/ ท่าน / ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย)
*ยกเว้นบัตรเครดิต SCB Family Plus, บัตรเครดิตนิติบุคคล และบัตรเครดิต SCB M ทุกประเภท

เงื่อนไขโปรโมชั่นแบ่งจ่าย

(1) เงื่อนไขการรับเครดิตเงินคืน  

สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ทุกประเภท (“ผู้ถือบัตร”) เมื่อมียอดใช้จ่ายแบบแบ่งจ่ายที่ COTTO Life และคลังเซรามิคทุกสาขา พร้อม SMS ลงทะเบียน พิมพ์ SGG รวมถึงผ่าน www.scghome.com , www.nocnoc.com , www.q-chang.com, www.cottolife.com และช่องทางทางออนไลน์ของคลังเซรามิค (Facebook และ Line) พร้อม SMS ลงทะเบียน พิมพ์ SGH วรรคตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4545454 (ค่าบริการขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการ) (ลูกค้าบัตร SCB PRIVATE BANKING และ SCB M Legend ไม่ต้องลงทะเบียน) ระหว่างวันที่ 15 กรกฎาคม 2565 – 15 ตุลาคม 2565 จะได้รับเครดิตเงินคืนตามเงื่อนไขที่กำหนด
ยอดแบ่งจ่าย 40,000 - 89,999 บาท/ เซลล์สลิป รับเครดิตเงินคืน 400 บาท, ยอดแบ่งจ่าย 90,000 – 149,999  บาท/เซลล์สลิป รับเครดิตเงินคืน 1,200 บาท, ยอดแบ่งจ่ายตั้งแต่ 150,000 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป รับเครดิตเงินคืน 2,500 บาท
จำกัดการรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 2,500 บาท/ ท่าน/ เซลล์สลิป หรือ จำกัดการรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 30,000 บาท/ ท่าน/ ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย
เครดิตเงินคืนจะคำนวณจากยอดผ่อนชำระต่อเซลล์สลิปตามเงื่อนไขที่กำหนด เมื่อผ่อนชำระผ่านบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ ยอดแบ่งจ่ายที่ไม่ถึงเงื่อนไขจะไม่ถูกนำมาคำนวณเพื่อรับเครดิตเงินคืน รวมทั้งยอดแบ่งจ่ายในแต่ละบัญชีบัตรไม่สามารถนำมารวมกันได้ 
ธนาคารจะเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตให้ผู้ถือบัตรที่ใช้จ่ายครบตามเงื่อนไขกำหนด ภายใน 60 วัน นับจากวันที่สิ้นสุดรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยจะแสดงยอดเงินที่เครดิตเงินคืนไว้ในใบแจ้งยอดรายการบัตรเครดิตบัตรหลัก (Statement) ในรอบบัญชีถัดไป
รายการ Call for Dee Jung, ร้านค้าเช่า และรายการใช้จ่ายที่ยกเลิกไม่สามารถร่วมรายการนี้ได้ 
กรณีที่ผู้ถือบัตรมีความประสงค์จะชำระยอดแบ่งจ่ายที่เหลือทั้งหมดก่อนครบกำหนดผ่อนชำระ ผู้ถือบัตรจะต้องแจ้งให้ธนาคารทราบล่วงหน้าผ่านทาง SCB Call Center โทร.02-777-7777 ก่อนวันครบกำหนดชำระ โดยผู้ถือบัตรจะต้องชำระเงินที่คงค้างอยู่ทั้งจำนวน
กรณีที่ผู้ถือบัตรชำระน้อยกว่ายอดแบ่งจ่ายตามที่ธนาคารเรียกเก็บถือว่าผิดนัดชำระหนี้ทั้งหมดทันทีและธนาคารมีสิทธิ์เรียกให้ผู้ถือบัตรชำระหนี้ทั้งหมดพร้อมดอกเบี้ย หรือเรียกเก็บอัตราดอกเบี้ยสูงสุดในกรณีผิดนัด (ปัจจุบันเท่ากับ 16 % ต่อปี แต่ต่อไปอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามที่ธนาคารกำหนด) รวมทั้งค่าติดตามทวงถามหนี้(ถ้ามี) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ได้ตามที่ธนาคาร ประกาศกำหนด ณ ขณะนั้น

(2) การใช้คะแนนเท่ายอดซื้อแลกรับเครดิตเงินคืน 

สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ ยกเว้นบัตรเครดิต SCB Family Plus, บัตรเครดิตนิติบุคคล และบัตรเครดิต SCB M ทุกประเภท (“ผู้ถือบัตร”) เมื่อมียอดใช้จ่ายแบบแบ่งจ่ายที่ COTTO Life และคลังเซรามิคทุกสาขา ผ่านบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ (“บัตรเครดิต”) ใช้คะแนนเท่ายอดซื้อรับเครดิตเงินคืน 10%  ระหว่างวันที่ 15 กรกฎาคม 2565 – 15 ตุลาคม 2565
จำกัดใช้คะแนนแลกรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 200,000 คะแนน/ ท่าน/ ตลอดระยะเวลาสงเสริมการขาย
รายการ Call for Dee Jung, ร้านค้าเช่า, รายการใช้จ่ายที่ยกเลิกและการซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ทุกกรณี ไม่สามารถร่วมรายการนี้ได้ 
เครดิตเงินคืนจะเข้าบัญชีบัตรเครดิต ภายใน 5 วันทำการ หลังทำรายการ โดยจะแสดงในใบแจ้งยอดรายการบัตรเครดิต (Statement) ในรอบบัญชีถัดไป
หากยอดซื้อเป็นเศษทศนิยม การแลกคะแนนสะสมจะถูกปัดเศษทศนิยมลดลงเหลือเพียงจำนวนเต็ม คะแนนสะสมที่ถูกแลกเป็นเครดิตเงินคืนแล้ว ไม่สามารถยกเลิก หรือขอคืน หรือถอนเป็นเงินสดหรือสิ่งอื่นได้ 
สงวนสิทธิ์ไม่สามารถขอใช้คะแนนสะสมล่วงหน้า (Point Advance) ทั้งนี้ คะแนนจะถูกหักออกจากบัญชีบัตรเครดิต ณ วันที่ทำรายการและไม่สามารถยกเลิกหรือขอคืนได้ในทุกกรณี  

เงื่อนไขรวม 

ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการให้สิทธิประโยชน์จากรายการส่งเสริมการขายจากการใช้บัตรเพื่อเป็นไปในลักษณะการใช้เพื่อทางการค้าและ/หรือทางธุรกิจ ทุกกรณีไม่ร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้
ยอดใช้จ่ายที่นำมาคำนวณในรายการส่งเสริมการขาย ธนาคารจะไม่นับรวมยอดใช้จ่ายที่เกินกว่าวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากทางธนาคาร เมื่อผู้ถือบัตรขอใช้เกินกว่าวงเงินในแต่ละบัตรเครดิต ถึงแม้ว่าผู้ถือบัตรจะชำระเงินเข้าบัญชีเครดิตเพื่อรองรับค่าใช้จ่ายในส่วนที่เกินกว่าวงเงินบัตรเครดิตที่ได้รับอนุมัติจากทางธนาคารก็ตาม
ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้า หรือบริการ จึงไม่ต้องรับผิดชอบในข้อบกพร่องหรือความเสียหายใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้น  ทั้งนี้กรณีที่มีปัญหาขอให้ติดต่อกับผู้จำหน่ายสินค้าหรือผู้ให้บริการโดยตรง
กรุณาตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ จุดขาย หรือสื่ออื่นๆ ของธนาคาร
ธนาคาร และ SCG Experience, COTTO Life และคลังเซรามิค ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง กติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลา สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนการมีผลใช้บังคับ เว้นแต่มีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้ กรณีมีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคาร และ SCG เป็นที่สุด 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม SCB Call Center โทร 02-777-7777

*จำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุด 4,000 บาท/ ท่าน/ วัน หรือ จำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุด 50,000 บาท/ ท่าน/ ตลอดระยะเวลาส่งเสริม

To Top